BARNOMSORG

 • Närhetsprincipen att finnas nära där du bor eller nära din arbetsplats. Det ska erbjudas olika former av barnomsorg.
 •  Ökad personaltäthet i förskolan. 3 heltider på 15 barn.
 • Flexibel barnomsorg när föräldrar behöver det, t ex ”Nattis" och öppen förskola.
 • Säkra kvaliteten inom förskolan.


SKOLA  

 • Låt byskolorna leva och utvecklas!  För att möjliggöra en inflyttning till kommunens alla delar måste skolorna finnas kvar i byar och tätorter. 
 • Underlätta kontakten mellan skola och näringsliv och föreningsliv.
 • Stärka stödet till barn med speciella behov. 
 • Alla elever har rätt till en trygg och säker skola, med adekvat undervisning anpassad till individen. 
 • Skolan kan anpassas utan att kvaliteten minskar.


ÄLDREOMSORG

 • Öppna fler trygghetsboenden (för äldre med mindre omsorgsbehov), där trygghet, samvaro och aktivitet ses som en del av vardagen.  
 • En flexibel äldreomsorg! De äldre har rätt att tilldelas den hjälp de behöver.Planera och bemanna utifrån individens behov. Öka bemanningen på SÄBO (särskilt boende, för äldre med stort behov av omsorg) dag som nattetid, så tillgång till personal styrs av behovet.
 • Stärka chefer och ledarskapet! Ett närvarande och kompetent ledarskap krävs för att kunna attrahera och behålla medarbetare samtidigt som man förnyar arbetssätt, inför välfärdsteknik och möter en ny generation av äldre med ökade krav på individualiserad hjälp. Större krav att förvaltningsledningen tar ett aktivt ansvar för förbättrings-och kvalitetsarbete.   


INFRASTRUKTUR

 • Utveckla en anpassad kollektivtrafik som knyter ihop byar – lokalsamhällen     – tätort för ökade möjligheter till arbetspendling, aktiv fritid och en utvecklad handel i kommunen.
 • Fortsätta bygga säkra vägar för cykling och gående.
 • Genomfart: vid Stengärdsvägen för att lösa frågan med containerterminalen i Insjön.
 • 3 nya rondeller, vid Leksands norra och södra infarter och vid Bilisten i Insjön.


MILJÖ

 • Informera och inspirera kommunens innevånare till delaktighet och att ta miljöhänsyn.
 • Vara framåtsyftande när det gäller energieffektivisering och förnybar energi.
 • Underlätta för en entreprenör att öppna en sjömack för att minska spill från dunkar och förbättrad miljöhänsyn.
 • Verka för allmänna toaletter där behov finns i kommundelarna.
 • Laddstolpar i alla kommundelar.
 • Fler återvinningsstationer och fler fraktioner på samtliga, gärna med TV-övervakning.
 • Bensinstation i Insjön minskar onödiga resor till Leksand.


KULTUR/TURISM/EVENEMANG

 • Öppna landskap är viktigt för att bevara kommunens attraktivitet som besöksmål.
 • Kommunens attraktionskraft ska breddas för att locka hit alla generationer och behålla ungdomarna kvar i kommunen.
 • Bra skyltar och information för att öka tillgängligheten.
 • Bevara, utveckla och öka tillgängligheten till biblioteken.
 • Leksandsbygden har en unik ställning inom traditionell kultur. Vi vill värna om traditionen men också vara öppna för modern kultur.    
 • Främja mötesplatser för alla åldrar runt om i hela kommunen.
 • Verka för att attrahera nöjesarrangörer att genomföra event.
 • Utveckla ”servicepunkter” i kommundelar och större byar med t ex bytesbokskåp, info-spots, möten/info med tjänstepersoner och annat som förenar och underlättar för de boende.


NÄRINGSLIV / FÖRETAGANDE

 • Kommunen bör vara mer kreativ i användandet av LOU (lagen om offentlig upphandling) – öka möjligheterna för lokala företag att bli leverantörer till kommunen.
 • Jordbruksverkets krav skall gälla vid upphandling av livsmedel för attgynna inhemska produkter.
 • Det ska finnas kommunal planlagd mark till företagsetableringar och nybyggnationer i de olika kommundelarna.


BYGGA / BO

 • Att bygga och bo ska vara attraktivt i kommunens alla delar! Vi vill medverka till att det finns service för våra kommuninvånare nära där de bor, såsom äldreomsorg, skola och förskola.
 • Öka livskvaliteten. Bygg boenden i alla kommunens delar dit de äldre kan flytta, innan äldreomsorgen blir aktuell. När orken tryter och bördan blir tung i gårdar och hus ska en annan boendeform kunna erbjudas de äldres i deras närområde/hembygd. På så sätt ges yngre och barnfamiljer möjligheten att flytta ut i byarna. 
 • Underlätta för egna lösningar på VA och närvärme i byarna.
 • Anpassa priser för kommunala tomter och kommunala avgifter för att stimulera byggande i alla kommunens delar.
 • Underlätta för solenergilösningar.
 • Prioritera färdigställandet av detaljplanerna i hela kommunen.
 • Översiktsplanen ska ses över i varje mandatperiod.
 • Jobba för att de som har fritidshus och bor större delen av året i Leksand vill skriva sig i kommunen.
 • God anpassad arkitektur och hållbart boende ger långsiktigt en attraktiv bygd.


INTEGRATION

 • Skapa förutsättningar så att nyinflyttade kan integreras så fort som möjligt och få hjälp med utbildning, jobb och kontaktnät. (fadderfamiljer)
 • Främja mötesplatser runt om i kommunen.
 • Jobba för att nyinflyttade får ett ökat deltagande i Leksands kulturliv.
 • Stimulera privata initiativ som främjar integration.


FRITID

 • Decentralisera aktiviteterna där så är möjligt, så att hela kommunen blir levande. Öka   lokaltrafiken till kommunens alla delar.
 • Utveckla leder för vandring, ridning, häst & vagn, snöskoter samt cykling.
 • Ordna platser för motorintresserade att vara på.
 • Arbeta för att bli Sveriges bästa friluftskommun igen!
 • Värna och utveckla fritidsgårdar!
 • Arbeta för tillgänglighetsanpassning.


DEMOKRATI

 • Bygdepartiet vill jobba för att bredda demokratin och upprätthålla en dialog med kommuninvånarna. För att göra detta vill vi bland annat förändra organisationen till att återgå till politiska nämnder för mer demokratiska beslut.
 • Uppmuntra till ett aktivt kommunbygderåd.

2022

Vi i Bygdepartiet har sammanställt våra tankar i 11 punkter. Vi hoppas nu på en bra dialog och många inspel från er som bor i Leksands kommun.

Vi jobbar med lokala sakfrågor och
vill tillsammans med er göra Leksands kommun till en aktiv, attraktiv och hållbar kommun för alla att bo och verka i.