BARNOMSORG

 • Närhetsprincipen att finnas nära där du bor eller nära din arbetsplats. Det ska erbjudas olika former av barnomsorg som t.ex. pedagogisk omsorg.
 • Ökad personaltäthet i förskolan. 3 heltider på 15 barn.
 • Flexibel barnomsorg när föräldrar behöver det, t ex ”Nattis”.
 • Säkra kvaliteten inom förskolan.


SKOLA

 • Låt byskolorna leva och utvecklas! För att möjliggöra en inflyttning till kommunens alla delar måste skolorna finnas kvar i byar och tätorter.
 • Underlätta kontakten mellan skola och näringsliv.
 • Stärka stödet till barn med speciella behov.
 •  Alla elever har rätt till en trygg och säker skola, med adekvat undervisning anpassad till individen.
 • Skolan kan anpassas utan att kvaliteten minskar.


ÄLDREOMSORG

 • Öppna fler trygghetsboenden ( för äldre med mindre omsorgsbehov ), där trygghet, samvaro och aktivitet ses som en del av vardagen.
 • En flexibel äldreomsorg! De äldre har rätt att tilldelas den hjälp de behöver.Planera och bemanna utifrån individens behov. Öka bemanningen på SÄBO ( Särskilt boende, för äldre med stort behov av omsorg ) dag som nattetid, så tillgång till personal styrs av behovet.
 • Utveckla digitalisering och arbetssätt för att öka tryggheten,självständigheten och digital delaktighet. Som digitala trygghetslarm, sensorer för att uppmärksamma behov.


INFRASTRUKTUR

 • Utveckla en anpassad kollektivtrafik som knyter ihop byar – lokalsamhällen – tätort för ökade möjligheter till arbetspendling, aktiv fritid och en utvecklad handel i kommunen.
 • Fortsätta bygga säkra vägar för cykling och gående.
 • Underlätta bildandet av vägföreningar och att samtliga fastighetsägare är med och bidrar till vägunderhåll och investeringar.
 • Genomfarter: Moskogslänken, containerterminalen Stengärdsvägen för att lösa frågan med containerterminalen i Insjön. Väg till Åhlbybadet i Insjön.


MILJÖ

 • Ha miljökrav som aktivt instrument i alla upphandlingar och inköp.
 • Informera och inspirera kommunens innevånare till delaktighet och att ta miljöhänsyn.
 • Vara framåtsyftande när det gäller energieffektivisering och förnybar energi.
 • Underlätta för en entreprenör att öppna en sjömack för att minska spill från dunkar.
 • Verka för allmänna toaletter där behov finns i kommundelarna.


KULTUR / TURISM / NÖJE

 • Öppna landskap är viktigt för att bevara kommunens attraktivitet som besöksmål.
 • Kommunens attraktionskraft ska breddas för att locka hit alla generationer.
 • Bra skyltar och information för att öka tillgängligheten.
 • Bevara, utveckla och öka tillgängligheten till biblioteken.
 • Leksandsbygden har en unik ställning inom traditionell kultur. Vi vill värna om traditionen men också vara öppna för modern kultur.
 • Främja mötesplatser för alla åldrar runt om i hela kommunen.
 • Verka för att attrahera nöjesarrangörer att genomföra event.


NÄRINGSLIV / FÖRETAGANDE

 • Kommunen kan vara mer kreativ i användandet av LOU (lagen om offentlig upphandling) – öka möjligheterna för lokala företag att bli leverantörer till kommunen.
 • Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets krav skall gälla vid upphandling av livsmedel.
 • Det ska finnas kommunal planlagd mark till företagsetableringar och nybyggnationer i de olika kommundelarna.


BYGGA / BO

 • Att bygga och bo ska vara attraktivt i kommunens alla delar! Vi vill medverka till att det finns service för våra kommuninvånare nära där de bor, såsom äldreomsorg, skola och förskola.
 • Öka livskvaliteten. Bygg boende i alla kommunens delar dit de äldre kan flytta, innan äldreomsorgen blir aktuell. När orken tryter och bördan blir tung i gårdar och hus ska en annan boendeform kunna erbjudas de äldres i deras närområde /hembygd, så att yngre och barnfamiljer ges möjligheten att flytta ut i byarna.
 • Underlätta för egna lösningar på VA och närvärme i byarna.
 • Anpassa priser för kommunala tomter och kommunala avgifter för att stimulera byggande i alla kommunens delar.
 • Prioritera färdigställandet av detaljplanerna i hela kommunen.
 • Översiktsplanen ska ses över i varje mandatperiod.
 • Jobba för att de som har fritidshus och bor större delen av året i Leksand vill skriva sig i kommunen.
 • God arkitektur och hållbart boende ger långsiktigt en attraktiv bygd.


INTEGRATION 

 • Skapa förutsättningar så att nyinflyttade kan integreras så fort som möjligt och få hjälp med utbildning, jobb och kontaktnät. (fadderfamiljer)
 • Främja mötesplatser runt om i kommunen.
 • Jobba för att nyinflyttade får ett ökat deltagande i Leksands kulturliv.
 • Stimulera privata initiativ som främjar integration.
 • Hjälpa kommunens föreningar med integrationsarbetet.


FRITID

 • Decentralisera aktiviteterna så att hela kommunen blir levande. Öka lokaltrafiken till kommunens alla delar.
 • Utveckla leder för vandring, ridning, häst & vagn, snöskoter samt cykling.
 • Ordna platser för motorintresserade att vara på.
 • Arbeta för att bli Sveriges bästa friluftskommun igen!
 • Värna och utveckla fritidsgårdar!


DEMOKRATI

 • Bygdepartiet vill jobba för att bredda demokratin och upprätthålla en dialog med kommuninvånarna. Vi vill också öka insyn och medinflytande i utskott och styrelser för alla folkvalda.
 • Uppmuntra till ett aktivt kommunbygderåd.

Vi i Bygdepartiet har sammanställt våra tankar i 11 punkter. Vi hoppas nu på en bra dialog och många inspel från er som bor i Leksands kommun.

Vi jobbar med lokala sakfrågor och
vill tillsammans med er göra Leksands kommun till en aktiv, attraktiv och hållbar kommun för alla att bo och verka i.