BARNOMSORG
• Närhetsprincipen att finnas nära där du bor eller nära din arbetsplats.
• Ökad personaltäthet.
• Utökade öppettider i barnsomsorgen, ex ”Nattis".


SKOLA
• Utveckla skolan istället för att avveckla den.
•  Kommundelar med sviktande befolknings-underlag ska marknadsföras för att fylla
upp skolorna.
• För att möjliggöra en inflyttning till hela kommunen måste skolorna finnas kvar i byar och kommundelar.
• Öka kontakten mellan skola och näringsliv.
• Stärka stödet till barn med speciella behov.


ÄLDREOMSORG
• Anpassad äldreomsorg utifrån nya förutsättningar.
• En äldreomsorg som ser till den enskildes behov med möjlighet att bo kvar i sin egen livsmiljö ska prioriteras.
• Trygghetsboende.


INFRASTRUKTUR
• Utveckla en anpassad kollektivtrafik som knyter ihop byar – lokalsamhällen – tätort för ökade möjligheter till arbetspendling, aktiv fritid och en utvecklad handel i kommunen.
• Bygga säkra vägar för cykling och gående.
• Våga ta tag i vägfrågorna.
• Förbättra pendlingsstråk mot Mora, Falun, Borlänge, Mälardalen.
• Genomfarter: Moskogslänken, förbifart Västanvik och Containerterminalen Stengärdsvägen
• Lös frågan med de närmast boende vid den tänkta containerterminalen i Insjön.
• Utveckla resenoder med parkering för bil.
och cykel på fler ställen i kommunen.
• Lastbilsparkering med service i Leksboda.


KULTUR
• Underlätta för evenemang.
• Bevara och återskapa biblioteken.
• Bevara bystrukturerna i de över 100 byar.
som finns i Leksands kommun.
• Stärkt kulturstöd.
• Leksandsbygden har en unik ställning inom traditionell kultur. Vi vill värna om traditionen men också vara väldigt öppna för modern kultur. Det ska finnas något för alla.


MILJÖ
• Vara lyhörd för de förändringar som sker i världen och utifrån det förebygga och anpassa utvecklingen mot en mer hållbar livsstil.  Detta är något som allt fler unga prioriterar.
Leksands kommun har med sin bystruktur, jordbruksmark, traditionella kunskap, skog och sina vattendrag de bästa förutsättningar att skapa ett attraktivt framtidssamhälle.
• Stimulera en ökning av samåkning.
• Stötta lokala initiativ för omställning - vilket är en ny folkrörelse som växer i hela världen - 
och aktivt driva pilotprojekt.
• Vara framåtsyftande när det gäller energi-effektivisering och förnybar energi.


TURISM / MÖTESPLATS
• Öppna landskap är viktigt för att bevara kommunens attraktivitet som besöksmål.
• Kommunens attraktionskraft ska breddas för att locka hit alla generationer.
• Skapa återkommande evenemang som engagerar byarna till att visa upp något speciellt/unikt. Besökarna kan resa runt till byarna och göra något speciellt i varje by som är med.
• Förenkla ”kommunala tillstånd” för olika typer av evenemang.
• Bra skyltar och information för att öka till-gängligheten.
• Riktad marknadsföring av kommunen så att fler vill flytta hit, ha semester här samt att de återkommer.


NÄRINGSLIV / FÖRETAGANDE
• Värna om de företag som redan finns i hela kommunen.
• Kommunen kan vara mer kreativ i användandet av LOU (lagen om offentlig upphandling) – öka möjligheterna för lokala företag att bli leverantörer till kommunen.
• Stimulera till etablering av små företagshus i byarna, t ex i gamla uthus och ekonomibyggnader.
• Underlätta för dem som vill med hjälp av djur hålla landskapet öppet.
• Skapa bättre förutsättningar för företagande med rådgivning och nätverksbyggande
• Det ska finnas kommunal mark till företagsetableringar och nybyggnationer i de olika kommundelarna.


BYGGA / BO
• Vara restriktiva när det gäller planering av nybyggnation på jordbruksmark. Den är viktig att bevara för livsmedelsproduktion.
• Anpassat boende för äldre och unga i hela kommunen, även i byar och lokalsamhällen.
• Underlätta för egna lösningar på VA och närvärme i byarna.
• Anpassa tomtpriser och avgifter för att stimulera byggande.
• Inventera och marknadsför lämplig tomtmark.
• Samarbeta med mäklarna vid marknadsföring av tomter och fastigheter.
• Prioritera färdigställandet av detaljplanerna i hela kommunen.
• Översiktsplanen ska ses över i varje mandatperiod.
• Jobba för att de som har fritidshus och bor större delen av året i Leksand skall skriva sig
i kommunen.
• God arkitektur och hållbart boende ger långsiktigt en attraktiv bygd.
• Planera byggande utifrån befintliga miljöer med ljud och lukt.
• Tillhandahålla rådgivning kring att bygga om och rusta upp äldre bostäder för att skapa fler boendemöjligheter i kommunen.


INTEGRATION 
• Skapa förutsättningar så att nyinflyttade kan integreras så fort som möjligt och få hjälp med utbildning, jobb och kontaktnät. (fadderfamiljer)
• Tillvarata den kompetens som tillförs genom inflyttning. Genom erfarenhetsutbyte sker en naturlig integration.


FRITID
• Stimulera till skaparlust och ge förutsättningar att förverkliga idéer.
• Decentralisera aktiviteterna så att hela kommunen blir levande.
• Lokaler för t ex innebandy, dans, LAN.
• Utveckla leder för vandring, ridning, häst & vagn, snöskoter samt cykling..
• Ordna platser för motorintresserade att vara på.
• Översyn och upprustning av badplatser i kommunen.


DEMOKRATI
• Bygdepartiet vill jobba för att bredda demokratin och upprätthålla en dialog med kommuninvånarna. För att göra detta vill vi bland annat förändra organisationen till att innehålla politiska nämnder och till dessa koppla medborgarråd.
• Den kommunala tjänstesektorn ska öka sin kundservice.
• Tydlighet i den politiska styrningen.


MÄNNISKOR
• Värna om dem som redan bor och verkar i kommunen så kommer fler att vilja flytta hit.
• Hjälpa de unga som väljer att stanna kvar till en meningsfull tillvaro.
• Tjänsten som konsumentrådgivare ska utökas.

.

Vi i Bygdepartiet har sammanställt våra tankar i 13 punkter. Vi hoppas nu på en bra dialog och många inspel från er som bor i Leksands kommun.

Vi jobbar med lokala sakfrågor och
vill tillsammans med er göra Leksands kommun till en aktiv, attraktiv och hållbar kommun för alla att bo och verka i.