2020-11  Budget 2021

2019-10 Budget 2020

2019-09 Interpellation Byutveckling i Djura

2019-09 Motion om arvoden

2019-06 Motion Skolsamverkan

2018-11 Motion om insyn

2017-06  Motion om allmän Toalett i Tällberg

2014-02-09 Interpellation angående hemtjänstens hus i Leksand

2014-02-06  Motion angående Sjugare Skola

2014-02-06 Interpellation ang förskolan

2013-03-17 Interpellation om ordförandebeslut
2013-03-28 Interpellation om förfarandet vid nedläggning
av kommunal verksamhet
2013-06-10 Motion om ersättningar till ledamöter
2012-11-26 Motion om skolskjutsar
2012 - 02 Interpellation om Kajenprojektet
2011 - 10 Motion om framtidsvision för Leksand
2011 - 05 Motion om årliga betygskonferenser